FB LINK

Statut stowarzyszenia Towarzystwo Dziennikarskie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Dziennikarskie, w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 § 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 § 3.

Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

 § 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 § 6.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 § 7.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

 

 ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy wymiany poglądów, kształtowanie i promowanie wysokich standardów dziennikarskich oraz obrona wolności słowa.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie oświadczeń, petycji, czasopism i książek.

2) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

3) prowadzenie działalności badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń,

4) integrację i promowanie środowisk dziennikarskich oraz wspieranie ich działań,

5) kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,

6) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych,

7) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 § 10.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

 § 12.

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno posiadający miejsce zamieszkania w Polsce, jak i nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która uzyskała pisemne polecenie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Osoba nie będąca uczestnikiem zebrania założycielskiego, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia składa pisemną deklarację według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. W sytuacji, o której mowa w ustępie 3 członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury, które następuje w drodze uchwały Zarządu po przedłożeniu pisemnego polecenia co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Zarząd nie może podjąć uchwały bez uprzedniego uzyskania pozytywnych rekomendacji dla danej kandydatury od ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  Rekomendacje należy składać według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości członków w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

6. O zgłoszeniu kandydatury Zarząd informuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania deklaracji członkowskiej kandydata.

7. Informacja, o której mowa w ustępie 6 może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej danego członka zwyczajnego. W takiej sytuacji informację uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

8. Członkowie zwyczajni składają rekomendacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o kandydaturze. W razie nie złożenia rekomendacji w powyższym terminie, złożenia rekomendacji w innej formie niż wskazana w ustępie 5 lub złożenia rekomendacji bez zajęcia stanowiska przyjmuje się, iż dany członek wyraził dla kandydatury rekomendację negatywną. Raz złożona rekomendacja nie może zostać cofnięta.

9. Członek zwyczajny, którego pisemne polecenie przedstawił dany kandydat nie składa rekomendacji za kandydaturą tego kandydata. Przyjmuje się, że taki członek wyraził dla tej kandydatury rekomendację pozytywną.

10. Rekomendacje należy składać poprzez ich przesłanie na adres poczty elektronicznej Zarządu wskazany na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Rekomendację uważa się za złożoną z chwilą nadania.

11. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydatury zarząd powiadamia kandydata poprzez doręczenie mu informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej. Informację uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

12. Kandydat, który nie został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, może ponownie złożyć deklarację członkowską po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ustępie 11. W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej przed upływem tego terminu Zarząd może pozostawić taką kandydaturę bez rozpoznania. O pozostawieniu kandydatury bez rozpoznania Zarząd nie musi informować zainteresowanego kandydata ani członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 § 13.

1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

5) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,

6) czynnego udziału w wyborze nowych członków oraz wykluczania osób z grona członków.

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w określonej wysokości,

3. Zarząd Stowarzyszenia w szczególnych sytuacjach może zwolnić danego członka, na jego pisemną prośbę, z obowiązku zapłaty składek członkowskich.

 § 14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna – obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak i nie posiadający miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia i deklarująca pomoc materialną lub niematerialną dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Osoba, która chce zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości członków w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkostwo wspierające nabywa się w drodze uchwały Zarządu podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

 § 15.

1. Członek wspierający ma prawo do :

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem doradczym,

3) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i działań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego i terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje wskutek :

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych – w przypadku osób fizycznych,

3) utraty osobowości prawnej – w przypadku członków wspierających – osób prawnych.

 § 17.

1. Ustanie członkostwa członka zwyczajnego następuje również w drodze wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów z powodu :

1) łamania postanowień statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres jednego roku liczony od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin do zapłaty składki członkowskiej,

5) na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z powodu poważnego łamania standardów dziennikarskich i sprzeniewierzania się zasadom ideowym zawartym w Deklaracji Założycielskiej.

2. Zarząd nie może podjąć uchwały, o której mowa w ustępie 1, bez uprzedniego uzyskania zgody na wykluczenie członka zwyczajnego od ponad połowy pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia należy składać według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. O zamiarze i przyczynach uzasadniających podjęcie uchwały Zarząd informuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Informacja może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej danego członka zwyczajnego. W takiej sytuacji informację uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

4. Członkowie zwyczajni składają oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ustępie 2. W razie nie złożenia oświadczenia w powyższym terminie, złożenia oświadczenia w innej formie niż wskazana w ustępie 2 lub złożenia oświadczenia bez zajęcia stanowiska przyjmuje się, iż dany członek wyraził zgodę na wykluczenie.

5. Oświadczenia należy składać poprzez ich przesłanie na adres poczty elektronicznej Zarządu wskazany na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Oświadczenie uważa się za złożone z chwilą nadania. 

6. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o utracie członkostwa podając przyczyny wykluczenia. Zawiadomienie odbywa się poprzez doręczenie zainteresowanemu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Doręczenie może mieć miejsce poprzez przesłanie tekstu uchwały na adres poczty elektronicznej zainteresowanego członka wskazany w deklaracji członkowskiej. W takiej sytuacji uchwałę uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

7. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podlega zaskarżeniu. Wykluczony członek w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały Zarządu może odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 § 18.

Ustanie członkostwa członka wspierającego następuje również w drodze wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów z powodu :

1) utraty zaufania Zarządu,

2) wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

 § 19.

1. W razie zmiany danych członka Stowarzyszenia podlegających ujawnieniu w deklaracji członkowskiej, w szczególności adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej do doręczeń, członek, którego dane uległy zmianie, składa pisemną deklarację uzupełniającą według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

2. Od momentu, w którym deklaracja uzupełniająca dotrze do Zarządu wszelkie doręczenia należy dokonywać w oparciu o dane ujawnione w deklaracji uzupełniającej.  

3. W razie nie złożenia deklaracji uzupełniającej, wszelkie doręczenia dokonane na podstawie danych ujawnionych w deklaracji członkowskiej uważa się za skuteczne. W szczególności doręczenia dokonywane na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej uważa się za skutecznie dokonane z chwilą nadania.

5.  W razie podania w deklaracji członkowskiej lub deklaracji uzupełniającej nieprawidłowych lub niekompletnych danych wszelkie doręczenia dokonane na podstawie tych danych uważa się za skuteczne. W szczególności doręczenia dokonywane na adres poczty elektronicznej uważa się za skutecznie dokonane z chwilą nadania.

6. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o adresie poczty elektronicznej ujawnionym w deklaracji członkowskiej należy przez to rozumieć również adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji uzupełniającej.

 § 20.

Wszelkie oświadczenia, pisma i komunikaty, o których mowa w niniejszym statucie, w tym zwłaszcza w § 12 i w § 17, doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej dla swej ważności nie wymagają podpisu osoby lub osób od których pochodzą.  

§ 21.

Zarząd obowiązany jest do nieujawniania i ochrony danych osobowych członków Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza przekazywanych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez posługiwanie się odpowiednio zabezpieczonym adresem poczty elektronicznej (bezpieczna domena).

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 § 22.

1. Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Organy wymienione w ustępie 1 punkt 2 i 3 są wybieralne a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.

4. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powołany w tym trybie członek organu pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na miejsce której został powołany.

 § 23.

1. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Organy mogą uchwalić głosowanie tajne. 3. Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje jeden głos.

 § 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

5. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 § 25.

1. Walne Zebranie Członków może być :

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia i powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

3. Informację o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwołania Walnego Zebrania Członków w drodze ogłoszenia zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja może zostać również wysłana na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej danego członka.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie trzydziestu dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycję terminu, miejsca oraz porządku obrad.

6. Informację o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków w drodze ogłoszenia zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja może zostać również wysłana na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej danego członka.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Jeżeli Zwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie, o którym mowa w ustępie 2, lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie, o którym mowa w ustępie 5 zgodnie z treścią wniosku o jego zwołanie, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

 § 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie skrócenia kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie wysokości sładek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, co dotyczy tylko takich uchwał, od których na mocy przepisów niniejszego statutu przysługuje odwołanie,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego majątku,

11) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady i we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 § 27.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z minimum 3, a maksimum 5 członków, w tym Prezesa.

3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

 § 28.

Do kompetencji Zarządu należy :

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli,

5) opracowywanie programów działalności Stowarzyszenia,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i członków wspierających Stowarzyszenia,

8) prowadzenie rejestru członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

10) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

11) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

12) planowanie i prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

13) rozpatrywanie sporów wewnętrznych powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 § 29.

1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniając pracowników.

2. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.

 § 30.

Jeżeli zapisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 § 31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

5. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 § 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4) składanie wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 33.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub oddane do korzystania.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia powstaje :

1) ze składek członkowskich,

2) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

3) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy,

4) z ofiarności publicznej,

5) z działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 34.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest :

1) PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie i komunikacja,

2) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3) PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

4) PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

5) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych,

6) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,

7) PKD  63.91.Z - działalność agencji informacyjnych,  

8) PKD  63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

9) PKD 58.11.Z – wydawanie książek,

10) PKD 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list,

11) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,

12) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

13) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

14) PKD  59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

15) PKD  59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

16) PKD  59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

17) PKD  59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

18) PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

19) PKD 17.23.Z – produkcja artykułów piśmiennych,

20) PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,

21) PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,

22) PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

23) PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,

24) PKD 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25) PKD 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

26) PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,

27) PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

28) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,

29) PKD 74.20.Z - działalność fotograficzna,

30) PKD 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami,

31) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna,

32) PKD 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

33) PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

34) PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 35.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

 § 36.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, dokonuje wyboru likwidatora oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

 § 37.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
 3. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 4. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 5. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 6. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
 7. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 8. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 9. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 10. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 11. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 12. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 13. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 14. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
 15. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 16. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 17. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 18. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 19. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 20. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 21. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 22. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 23. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 24. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 25. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 26. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 27. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 28. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 29. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 30. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 31. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 32. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 33. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 34. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 35. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 36. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 37. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 38. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 39. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 40. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 41. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 42. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 43. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 44. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 45. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 46. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 47. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 48. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 49. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 50. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 51. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
 52. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 53. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 54. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
 55. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 56. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 57. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 58. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
 59. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
 60. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
 61. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 62. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 63. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 64. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 65. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 66. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 67. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 68. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 69. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 70. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 71. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 72. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 73. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 74. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 75. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 76. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 77. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 78. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 79. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 80. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 81. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 82. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 83. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 84. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 85. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 86. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 87. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 88. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 89. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 90. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
 91. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 92. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 93. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 94. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 95. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 96. Katarzyna Kuszyńska TVP Kultura, redaktorka i wydawca - zwolniona
 97. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 98. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 99. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 100. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 101. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 102. Marek Lehnert PR, korespondent, Rzym - zwolniony
 103. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 104. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 105. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 106. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 107. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
 108. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 109. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 110. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 111. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 112. Krzysztof Łuszczewski PR4, red. naczelny - zwolniony
 113. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 114. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 115. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 116. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 117. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 118. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 119. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 120. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 121. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 122. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 123. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 124. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 125. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 126. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 127. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 128. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 129. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 130. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
 131. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 132. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 133. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 134. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 135. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 136. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 137. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
 138. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 139. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 140. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 141. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 142. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 143. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 144. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 145. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
 146. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 147. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 148. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
 149. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 150. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
 151. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
 152. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 153. Antoni Piekut PR III dziennikarz - rezygnacja
 154. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 155. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 156. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 157. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
 158. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 159. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 160. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 161. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 162. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 163. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 164. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 165. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 166. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 167. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 168. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 169. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 170. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 171. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 172. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 173. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 174. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 175. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 176. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 177. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 178. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 179. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 180. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 181. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 182. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 183. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 184. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 185. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 186. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 187. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 188. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 189. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 190. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 191. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 192. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 193. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 194. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 195. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 196. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 197. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 198. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 199. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 200. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 201. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 202. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 203. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 204. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 205. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 206. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
 207. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 208. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 209. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
 210. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 211. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 212. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 213. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 214. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 215. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 216. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 217. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 218. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 219. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 220. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 221. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 222. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 223. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 224. Anna Zaleśna-Sewera PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 225. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 226. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 227. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 228. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl