FB LINK

Aktualności

Przed wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Stanisław Jędrzejewski: Z publicznych - narodowe

Obecność  projektu trzech ustaw o mediach publicznych w Sejmie  oznacza, że jesteśmy w przededniu fundamentalnych zmian organizacji i działania tych mediów  w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zmianę formuły prawnej publicznych organizacji medialnych. Dotychczasowe spółki skarbu państwa zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne, tworząc „media narodowe”. Zmiana nazwy, choć ma charakter symboliczny, wskazuje jednak na ogólniejszą orientację polityczno-ideologiczną wnioskodawców. W aspekcie organizacyjno-prawnym przekształcenie to jest niepotrzebne i niweczy dorobek, który przez ponad 26 lat funkcjonowania udało się wypracować tym instytucjom. Spółki prawa handlowego obrosły bogatą praktyką stosowania prawa, orzecznictwem prawnym, zwyczajami itd. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji różnego rodzaju konfliktów, kontrowersji i sporów międzyinstytucjonalnych. Są to formy prawne znane w świecie mediów publicznych, choćby w krajach skandynawskich. Nowe uregulowania oznaczają, że trzeba będzie od nowa gromadzić doświadczenia związane z codzienną praktyką funkcjonowania tych mediów w nowej formule prawno-ekonomicznej.

            Jednocześnie niemal nic nie zmienia się w katalogu zobowiązań społecznych mediów publicznych. Projekt po prostu powtarza zapisy znajdujące się w dotychczasowej ustawie. Nie uległ ani na jotę tak kontrowersyjny niegdyś i obrosły ostrą debatą polityczną zapis dotyczący respektowania wartości chrześcijańskich. Także zapis stanowiący, że przekaz mediów publicznych ma zawierać audycje w języku polskim rezonuje „oczywistą oczywistością” i tylko powtarza wcześniejsze regulacje. Novum natomiast jest wpisanie do rejestru kanałów programowych obowiązku nadawania całodobowych programów informacyjnych. TVP już to robi (TVP Info),  Polskie Radio dopiero tworzy taki program.

Projekt zakłada powołanie przez Sejm, Senat i Prezydenta  Rady Mediów Narodowych, która - niepotrzebnie dublując się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji - uzyska kompetencje wyłaniania kierownictw nadawców publicznych, dzielenia wpływów abonamentowych i kontroli działalności organizacji nadawczych, a także nadawania statutu tym organizacjom.  Jako żywo, trudno zrozumieć faktyczne "wymazanie" z rzeczywistości medialnej KRRiT, skoro ma się większość w Sejmie i w Senacie, a także swojego Prezydenta wobec czego skład Rady można dobrać taki, jaki się żywnie podoba. Wnioskodawcy tłumaczą to błędną dwoistością Krajowej Rady, która łączy w sobie funkcje regulatora mediów z funkcją nadzoru właścicielskiego wobec „podmiotów reprezentujących własność państwową". To chyba nieporozumienie, skoro tę drugą spełnia obecnie Minister Skarbu Państwa. Ale, co  interesujące, Rada Mediów Narodowych ze wskazanymi kompetencjami formalnie ma być jedynie organem Funduszu Mediów Narodowych. Z kolei mianowany przez Marszałka Sejmu (zwykle polityka partii rządzącej) i praktycznie nieodwoływalny szef Rady Mediów Narodowych ma powoływać i odwoływać dyrektorów mediów oraz ich zastępców wyłonionych w drodze konkursu. Członkiem Rady nie może być wprawdzie ktoś, kto pełni funkcję w organie władzy wykonawczej lub samorządowej, ale może być  poseł. Nie trzeba być nadmiernie przenikliwym, by przewidzieć, który to poseł partii rządzącej ma być  szefem Rady.  Warto zwrócić uwagę, że członkostwo w Radzie, jakkolwiek ograniczone czasem 6-letniej kadencji, może być dowolnie ponawiane na wzór węgierskiej Rady ds. Mediów, której członków powołuje parlament na 9-letnią kadencję.

Kolejna ważna kwestia dotyczy obiecywanego pluralizmu Rady Mediów Narodowych. Będzie oczywiście  fikcją, ponieważ większość w Sejmie i Senacie bez trudu zapewni sobie większość w Radzie.  Ustawowe wskazanie jednego miejsca w Radzie dla przedstawiciela największej partii opozycyjnej (obecnie oznacza to Platformę Obywatelską) i to jeszcze wybieranego spośród trzech zgłoszonych będzie „kwiatkiem przy kożuchu”. Podejmując uchwałę, Rada będzie decydować zwykłą większością, a w przypadku równej liczby głosów, przeważać ma głos Przewodniczącego, co przesądzi o dominacji przedstawicieli partii rządzącej w sześcioosobowym składzie Rady. To kluczowe zapis nowego prawa, bo w sytuacji likwidacji Rad Nadzorczych (media przestają być spółkami Skarbu Państwa) faktycznie to Rada Mediów Narodowych będzie zarządzała organizacjami nadawców publicznych.

Projekt ustawy o mediach narodowych przewiduje nie tylko wygaśnięcie dotychczasowych mandatów kierownictwa mediów, ale także, po trzech miesiącach od jej wejścia w życie, wygaśnięcie umów z kadrą kierowniczą (trzeba przyznać, że to i tak lepiej niż pierwotne założenia: wygaśnięcie umów ze wszystkimi pracownikami TVP, PR i PAP).

Wiele miejsca w projektowanej ustawie poświęcono Społecznym Radom Programowym, wyposażając je w kilka nowych kompetencji, z udziałem (choć wprawdzie tylko w postaci głosu doradczego!) w wyborach Dyrektorów TVP i PR włącznie. Rządowy projekt przewiduje zasiadanie w nich przedstawicieli licznych podmiotów, w tym Kościoła, stowarzyszeń,  organizacji pozarządowych itd.

Projekt ustawy przewiduje nowy, odmienny od dotychczasowego system finansowania mediów publicznych w formie „składki audiowizualnej” pobieranej wraz z rachunkiem za energię. Jeżeli składka wyniesie 15 zł od przyłącza elektroenergetycznego, to do mediów publicznych wpłynie ok. 2,5 mld zł rocznie. Jeżeli dodać do niej wpływy z reklamy, to z pewnością mówimy o pieniądzach, których media publiczne w Polsce jeszcze nie widziały. Praktyka dowodzi, że jak wysoka by nie była ta kwota, nadawcy nie będą mieli problemów z jej wydaniem. Inna sprawa, czy racjonalnie... Pojawia się zatem pytanie: czy tak duże pieniądze w istocie nie spowodują, że kierownictwo TVP i PR poczuje się zwolnione od odpowiedzialności za racjonalizację kosztów, zwłaszcza w tej części, która dotyczy zatrudnienia i (w konsekwencji) wysokości puli wynagrodzeń.

Można sformułować kilka zastrzeżeń wobec proponowanej, nowej formuły zapewnienia finansowania „mediów narodowych”. Składka audiowizualna wiąże się z licznikiem a nie z adresem - wiele gospodarstw domowych będzie więc wnosiło po kilka takich opłat (np. rodziny, które mają kilka nieruchomości, właściciele działek wypoczynkowych). Niepokojący jest też zapis art. 21 Ustawy o tym, że statut nadawców może (ale nie musi!) ograniczać  udział reklamy w działalności nadawców publicznych, co może oznaczać możliwość pełnego zastosowania dumpingu w sprzedaży czasu antenowego (dzięki gigantycznym wpływom „media narodowe” będą mogły sprzedawać reklamy poniżej ceny wyznaczanej przez rynek, co w konsekwencji zepsuje rynek reklamy i podetnie opłacalność funkcjonowania mediów prywatnych. Tymczasem Biuro Reklamy TVP planuje rozszerzyć swoją dotychczasową działalność (obecnie zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego w kanałach TVP) o pośrednictwo w sprzedaży czasu reklamowego także w innych kanałach telewizyjnych, nie związanych z publicznym nadawcą.

Najgorsze w projekcie ustawy jest jednak nie to, co on proponuje, ale to, czego w nim zabrakło. Projekt nie rozwiązuje wielu podstawowych problemów mediów publicznych w Polsce przyszłości, pozostawiając uregulowania w epoce analogowej. Zaledwie dwa punkty (3 i 5 w art. 11 projektu ustawy), poświęcone nowym technologiom – usługi nie będące programami i usługi zapewniające kontakty z odbiorcami poprzez media społecznościowe - nie wyczerpują całego obszernego zagadnienia korzystania przez nadawców publicznych z nowych technologii.

Współczesne media znajdują się pod silną presją procesu konwergencji technologicznej, który pogłębia się wraz z upowszechnianiem się cyfryzacji. Polega on na wzajemnym przenikaniu się technologii charakterystycznych dla sektora mediów elektronicznych, branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Dynamika tego procesu skutkuje z jednej strony powstawaniem nowych usług medialnych oraz nowych platform dystrybucji, z drugiej zaś sprawia, że rynek mediów rozszerza się o nowe podmioty, które do tej pory były aktywne w innych sektorach (np. operatorzy telekomunikacyjni).

Wejście mediów publicznych do świata nowych technologii oznacza nie tylko nową formułę oferty programowej, lecz również konieczność  stworzenia nowej infrastruktury produkcyjnej i odmiennego od dotychczasowego toku produkcji. Niemal wszyscy nadawcy publiczni w Europie dokonują zmian organizacyjnych, aby dostosować strukturę do nowego środowiska i nowych sposobów produkcji a także do coraz bardziej konkurencyjnego rynku mediów. Dotyczy to w największej mierze wykorzystania multimediów – towarzyszących programowi lub przybierających postać odrębnych usług internetowych, zaś z drugiej strony otwierania w ramach organizacji rynku wewnętrznego. Przykłady publicznych nadawców w Wlk. Brytanii, czy Skandynawii są aż nadto wymowne, ale zapewne nie znają ich projektodawcy ustawy. 

Wszystkie te i  nie wspomniane zmiany wymagają regulacji, w tym samoregulacji i współregulacji z partnerami spoza organizacji medialnych.  Projekt ustawy w najmniejszym stopniu nie odnosi się do tych kwestii.

Projekt przewiduje rezerwację w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej częstotliwości dla 12 programów telewizyjnych i 10 programów radiowych oraz dla radiowych i telewizyjnych programów regionalnych. W przypadku programów ogólnopolskich oznacza to zatrzymanie rozwoju programowego. Co nota bene już się zresztą stało, gdy chodzi o ofertę cyfrową Polskiego Radia. Nowy zarząd PR wstrzymał rozwój radia cyfrowego DAB+, planując przenieść jednocześnie cyfrowe PR24 do analogowej sieci Czwórki, co oznacza uruchomienie całodobowego programu informacyjnego na UKF. Problem w tym, że dotychczasowe nadajniki sieci Czwórki obejmują 17 procent terytorium i ok. 30 procent populacji. Warto też zwrócić uwagę na to, że w projekcie ustawy o „mediach narodowych” nie mówi sie nic o oddziałach terenowych TVP co może oznaczać de facto decyzje o bezpośrednim zarządzaniu dotychczasowymi strukturami terenowymi przez dyrektora generalnego TVP.   

            Wdrożenie projektowanych zmian nastąpi w trzech etapach. W pierwszym etapie (na przełomie maja i czerwca) rozpoczną się prace nad zorganizowaniem Funduszu Mediów Narodowych i Rady Mediów Narodowych W drugim, od 1 lipca 2016 r. ulegną przekształceniu  w państwowe osoby prawne dotychczasowe spółki Skarbu Państwa, Polskie Radio SA i TVP SA oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia SA. Wreszcie w trzecim etapie, 1 stycznia 2017 r., wprowadzony będzie nowy system finansowania mediów publicznych - składka audiowizualna zastąpi abonament.

Oceniając całość zapisów, można wskazać na trzy zasadnicze wady.

Po pierwsze, petryfikuje „kolonizację” systemu mediów publicznych  przez partie polityczne, w tym przypadku przez PiS jako partię rządzącą. Po drugie, nie wprowadza mechanizmów  samoregulacyjnych. I wreszcie po trzecie: utrwala charakterystyczny dla epoki analogowej podział na radio i telewizję. Dziś, w związku z głębokimi przemianami technologicznymi, zwłaszcza konwergencją technologiczną,  należałoby raczej wycofywać się z tego podziału i scalać media, również instytucjonalnie,  rozpoczynając od dołu – czyli poziomu regionalnego. Jednym z rezultatów tej fuzji mogłoby być utworzenie np. wspólnego portalu, który m.in. zapewniałby partycypację odbiorców mediów publicznych w programie. Niestety wygląda na to, że w Polsce jeszcze długo ta koncepcja nie znajdzie swojego wyrazu w praktyce.

Konkludując, media publiczne w Polsce znalazły się na ostrym zakręcie. Nowe regulacje dotyczące mediów publicznych oznaczają ich upolitycznienie, osłabienie niezależności i centralizację zarządzania. Jednocześnie nie odnoszą się do wielu istotnych problemów i wyzwań przed którymi stoją, dylematów rozwoju technologicznego, szerszej reprezentacji struktury społecznej i kulturowej, odzwierciedlania pluralizmu poglądów politycznych, aktywnego udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Nowy system finansowania  nie dość, że niesprawiedliwy dla wielu obywateli, może być wykorzystany do uderzenia w media prywatne – poprzez podcięcie ich głównego źródła dochodu.

 

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
 3. Artur Andrus PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 4. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 5. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 6. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 7. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
 8. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 9. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 10. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 11. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 12. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 13. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 14. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 15. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
 16. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 17. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 18. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 19. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 20. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 21. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 22. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 23. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 24. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 25. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 26. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 27. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 28. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 29. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 30. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 31. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 32. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 33. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 34. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 35. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 36. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 37. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 38. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 39. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 40. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 41. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 42. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 43. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 44. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 45. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 46. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 47. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 48. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 49. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 50. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 51. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 52. Jacek Gasiński TVP, korespondent w Moskwie - zwolniony
 53. Michał Gąsiorowski PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 54. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 55. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 56. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
 57. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 58. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 59. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 60. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
 61. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
 62. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
 63. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 64. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 65. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 66. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 67. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 68. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 69. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 70. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 71. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 72. Robert Kantereit PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 73. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 74. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 75. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 76. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 77. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 78. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 79. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 80. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 81. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 82. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 83. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 84. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 85. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 86. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 87. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 88. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 89. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 90. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 91. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 92. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 93. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
 94. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 95. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 96. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 97. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 98. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 99. Katarzyna Kuszyńska TVP Kultura, redaktorka i wydawca - zwolniona
 100. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 101. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 102. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 103. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 104. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 105. Marek Lehnert PR, korespondent, Rzym - zwolniony
 106. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 107. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 108. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 109. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 110. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
 111. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 112. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 113. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 114. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 115. Krzysztof Łuszczewski PR4, red. naczelny - zwolniony
 116. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 117. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 118. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 119. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 120. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 121. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 122. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 123. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 124. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 125. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 126. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 127. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 128. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 129. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 130. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 131. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 132. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 133. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
 134. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 135. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 136. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 137. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 138. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 139. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 140. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
 141. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 142. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 143. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 144. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 145. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 146. Artur Orzech PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 147. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 148. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 149. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
 150. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 151. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 152. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
 153. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 154. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
 155. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
 156. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 157. Antoni Piekut PR III dziennikarz - rezygnacja
 158. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 159. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 160. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 161. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
 162. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 163. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 164. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 165. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 166. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 167. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 168. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 169. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 170. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 171. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 172. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 173. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 174. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 175. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 176. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 177. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 178. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 179. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 180. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 181. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 182. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 183. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 184. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 185. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 186. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 187. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 188. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 189. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 190. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 191. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 192. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 193. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 194. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 195. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 196. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 197. Monika Sułkowska PRIII, dziennikarka - rezygnacja
 198. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 199. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 200. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 201. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 202. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 203. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 204. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 205. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 206. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 207. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 208. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 209. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 210. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 211. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
 212. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 213. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 214. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
 215. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 216. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 217. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 218. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 219. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 220. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 221. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 222. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 223. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 224. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 225. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 226. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 227. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 228. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 229. Anna Zaleśna-Sewera PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 230. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 231. Wojciech Zimiński PR III, dziennikarz - rezygnacja
 232. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 233. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 234. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl