FB LINK

Aktualności

Przed wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Stanisław Jędrzejewski: Z publicznych - narodowe

Obecność  projektu trzech ustaw o mediach publicznych w Sejmie  oznacza, że jesteśmy w przededniu fundamentalnych zmian organizacji i działania tych mediów  w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zmianę formuły prawnej publicznych organizacji medialnych. Dotychczasowe spółki skarbu państwa zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne, tworząc „media narodowe”. Zmiana nazwy, choć ma charakter symboliczny, wskazuje jednak na ogólniejszą orientację polityczno-ideologiczną wnioskodawców. W aspekcie organizacyjno-prawnym przekształcenie to jest niepotrzebne i niweczy dorobek, który przez ponad 26 lat funkcjonowania udało się wypracować tym instytucjom. Spółki prawa handlowego obrosły bogatą praktyką stosowania prawa, orzecznictwem prawnym, zwyczajami itd. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji różnego rodzaju konfliktów, kontrowersji i sporów międzyinstytucjonalnych. Są to formy prawne znane w świecie mediów publicznych, choćby w krajach skandynawskich. Nowe uregulowania oznaczają, że trzeba będzie od nowa gromadzić doświadczenia związane z codzienną praktyką funkcjonowania tych mediów w nowej formule prawno-ekonomicznej.

            Jednocześnie niemal nic nie zmienia się w katalogu zobowiązań społecznych mediów publicznych. Projekt po prostu powtarza zapisy znajdujące się w dotychczasowej ustawie. Nie uległ ani na jotę tak kontrowersyjny niegdyś i obrosły ostrą debatą polityczną zapis dotyczący respektowania wartości chrześcijańskich. Także zapis stanowiący, że przekaz mediów publicznych ma zawierać audycje w języku polskim rezonuje „oczywistą oczywistością” i tylko powtarza wcześniejsze regulacje. Novum natomiast jest wpisanie do rejestru kanałów programowych obowiązku nadawania całodobowych programów informacyjnych. TVP już to robi (TVP Info),  Polskie Radio dopiero tworzy taki program.

Projekt zakłada powołanie przez Sejm, Senat i Prezydenta  Rady Mediów Narodowych, która - niepotrzebnie dublując się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji - uzyska kompetencje wyłaniania kierownictw nadawców publicznych, dzielenia wpływów abonamentowych i kontroli działalności organizacji nadawczych, a także nadawania statutu tym organizacjom.  Jako żywo, trudno zrozumieć faktyczne "wymazanie" z rzeczywistości medialnej KRRiT, skoro ma się większość w Sejmie i w Senacie, a także swojego Prezydenta wobec czego skład Rady można dobrać taki, jaki się żywnie podoba. Wnioskodawcy tłumaczą to błędną dwoistością Krajowej Rady, która łączy w sobie funkcje regulatora mediów z funkcją nadzoru właścicielskiego wobec „podmiotów reprezentujących własność państwową". To chyba nieporozumienie, skoro tę drugą spełnia obecnie Minister Skarbu Państwa. Ale, co  interesujące, Rada Mediów Narodowych ze wskazanymi kompetencjami formalnie ma być jedynie organem Funduszu Mediów Narodowych. Z kolei mianowany przez Marszałka Sejmu (zwykle polityka partii rządzącej) i praktycznie nieodwoływalny szef Rady Mediów Narodowych ma powoływać i odwoływać dyrektorów mediów oraz ich zastępców wyłonionych w drodze konkursu. Członkiem Rady nie może być wprawdzie ktoś, kto pełni funkcję w organie władzy wykonawczej lub samorządowej, ale może być  poseł. Nie trzeba być nadmiernie przenikliwym, by przewidzieć, który to poseł partii rządzącej ma być  szefem Rady.  Warto zwrócić uwagę, że członkostwo w Radzie, jakkolwiek ograniczone czasem 6-letniej kadencji, może być dowolnie ponawiane na wzór węgierskiej Rady ds. Mediów, której członków powołuje parlament na 9-letnią kadencję.

Kolejna ważna kwestia dotyczy obiecywanego pluralizmu Rady Mediów Narodowych. Będzie oczywiście  fikcją, ponieważ większość w Sejmie i Senacie bez trudu zapewni sobie większość w Radzie.  Ustawowe wskazanie jednego miejsca w Radzie dla przedstawiciela największej partii opozycyjnej (obecnie oznacza to Platformę Obywatelską) i to jeszcze wybieranego spośród trzech zgłoszonych będzie „kwiatkiem przy kożuchu”. Podejmując uchwałę, Rada będzie decydować zwykłą większością, a w przypadku równej liczby głosów, przeważać ma głos Przewodniczącego, co przesądzi o dominacji przedstawicieli partii rządzącej w sześcioosobowym składzie Rady. To kluczowe zapis nowego prawa, bo w sytuacji likwidacji Rad Nadzorczych (media przestają być spółkami Skarbu Państwa) faktycznie to Rada Mediów Narodowych będzie zarządzała organizacjami nadawców publicznych.

Projekt ustawy o mediach narodowych przewiduje nie tylko wygaśnięcie dotychczasowych mandatów kierownictwa mediów, ale także, po trzech miesiącach od jej wejścia w życie, wygaśnięcie umów z kadrą kierowniczą (trzeba przyznać, że to i tak lepiej niż pierwotne założenia: wygaśnięcie umów ze wszystkimi pracownikami TVP, PR i PAP).

Wiele miejsca w projektowanej ustawie poświęcono Społecznym Radom Programowym, wyposażając je w kilka nowych kompetencji, z udziałem (choć wprawdzie tylko w postaci głosu doradczego!) w wyborach Dyrektorów TVP i PR włącznie. Rządowy projekt przewiduje zasiadanie w nich przedstawicieli licznych podmiotów, w tym Kościoła, stowarzyszeń,  organizacji pozarządowych itd.

Projekt ustawy przewiduje nowy, odmienny od dotychczasowego system finansowania mediów publicznych w formie „składki audiowizualnej” pobieranej wraz z rachunkiem za energię. Jeżeli składka wyniesie 15 zł od przyłącza elektroenergetycznego, to do mediów publicznych wpłynie ok. 2,5 mld zł rocznie. Jeżeli dodać do niej wpływy z reklamy, to z pewnością mówimy o pieniądzach, których media publiczne w Polsce jeszcze nie widziały. Praktyka dowodzi, że jak wysoka by nie była ta kwota, nadawcy nie będą mieli problemów z jej wydaniem. Inna sprawa, czy racjonalnie... Pojawia się zatem pytanie: czy tak duże pieniądze w istocie nie spowodują, że kierownictwo TVP i PR poczuje się zwolnione od odpowiedzialności za racjonalizację kosztów, zwłaszcza w tej części, która dotyczy zatrudnienia i (w konsekwencji) wysokości puli wynagrodzeń.

Można sformułować kilka zastrzeżeń wobec proponowanej, nowej formuły zapewnienia finansowania „mediów narodowych”. Składka audiowizualna wiąże się z licznikiem a nie z adresem - wiele gospodarstw domowych będzie więc wnosiło po kilka takich opłat (np. rodziny, które mają kilka nieruchomości, właściciele działek wypoczynkowych). Niepokojący jest też zapis art. 21 Ustawy o tym, że statut nadawców może (ale nie musi!) ograniczać  udział reklamy w działalności nadawców publicznych, co może oznaczać możliwość pełnego zastosowania dumpingu w sprzedaży czasu antenowego (dzięki gigantycznym wpływom „media narodowe” będą mogły sprzedawać reklamy poniżej ceny wyznaczanej przez rynek, co w konsekwencji zepsuje rynek reklamy i podetnie opłacalność funkcjonowania mediów prywatnych. Tymczasem Biuro Reklamy TVP planuje rozszerzyć swoją dotychczasową działalność (obecnie zajmuje się sprzedażą czasu reklamowego w kanałach TVP) o pośrednictwo w sprzedaży czasu reklamowego także w innych kanałach telewizyjnych, nie związanych z publicznym nadawcą.

Najgorsze w projekcie ustawy jest jednak nie to, co on proponuje, ale to, czego w nim zabrakło. Projekt nie rozwiązuje wielu podstawowych problemów mediów publicznych w Polsce przyszłości, pozostawiając uregulowania w epoce analogowej. Zaledwie dwa punkty (3 i 5 w art. 11 projektu ustawy), poświęcone nowym technologiom – usługi nie będące programami i usługi zapewniające kontakty z odbiorcami poprzez media społecznościowe - nie wyczerpują całego obszernego zagadnienia korzystania przez nadawców publicznych z nowych technologii.

Współczesne media znajdują się pod silną presją procesu konwergencji technologicznej, który pogłębia się wraz z upowszechnianiem się cyfryzacji. Polega on na wzajemnym przenikaniu się technologii charakterystycznych dla sektora mediów elektronicznych, branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Dynamika tego procesu skutkuje z jednej strony powstawaniem nowych usług medialnych oraz nowych platform dystrybucji, z drugiej zaś sprawia, że rynek mediów rozszerza się o nowe podmioty, które do tej pory były aktywne w innych sektorach (np. operatorzy telekomunikacyjni).

Wejście mediów publicznych do świata nowych technologii oznacza nie tylko nową formułę oferty programowej, lecz również konieczność  stworzenia nowej infrastruktury produkcyjnej i odmiennego od dotychczasowego toku produkcji. Niemal wszyscy nadawcy publiczni w Europie dokonują zmian organizacyjnych, aby dostosować strukturę do nowego środowiska i nowych sposobów produkcji a także do coraz bardziej konkurencyjnego rynku mediów. Dotyczy to w największej mierze wykorzystania multimediów – towarzyszących programowi lub przybierających postać odrębnych usług internetowych, zaś z drugiej strony otwierania w ramach organizacji rynku wewnętrznego. Przykłady publicznych nadawców w Wlk. Brytanii, czy Skandynawii są aż nadto wymowne, ale zapewne nie znają ich projektodawcy ustawy. 

Wszystkie te i  nie wspomniane zmiany wymagają regulacji, w tym samoregulacji i współregulacji z partnerami spoza organizacji medialnych.  Projekt ustawy w najmniejszym stopniu nie odnosi się do tych kwestii.

Projekt przewiduje rezerwację w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej częstotliwości dla 12 programów telewizyjnych i 10 programów radiowych oraz dla radiowych i telewizyjnych programów regionalnych. W przypadku programów ogólnopolskich oznacza to zatrzymanie rozwoju programowego. Co nota bene już się zresztą stało, gdy chodzi o ofertę cyfrową Polskiego Radia. Nowy zarząd PR wstrzymał rozwój radia cyfrowego DAB+, planując przenieść jednocześnie cyfrowe PR24 do analogowej sieci Czwórki, co oznacza uruchomienie całodobowego programu informacyjnego na UKF. Problem w tym, że dotychczasowe nadajniki sieci Czwórki obejmują 17 procent terytorium i ok. 30 procent populacji. Warto też zwrócić uwagę na to, że w projekcie ustawy o „mediach narodowych” nie mówi sie nic o oddziałach terenowych TVP co może oznaczać de facto decyzje o bezpośrednim zarządzaniu dotychczasowymi strukturami terenowymi przez dyrektora generalnego TVP.   

            Wdrożenie projektowanych zmian nastąpi w trzech etapach. W pierwszym etapie (na przełomie maja i czerwca) rozpoczną się prace nad zorganizowaniem Funduszu Mediów Narodowych i Rady Mediów Narodowych W drugim, od 1 lipca 2016 r. ulegną przekształceniu  w państwowe osoby prawne dotychczasowe spółki Skarbu Państwa, Polskie Radio SA i TVP SA oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia SA. Wreszcie w trzecim etapie, 1 stycznia 2017 r., wprowadzony będzie nowy system finansowania mediów publicznych - składka audiowizualna zastąpi abonament.

Oceniając całość zapisów, można wskazać na trzy zasadnicze wady.

Po pierwsze, petryfikuje „kolonizację” systemu mediów publicznych  przez partie polityczne, w tym przypadku przez PiS jako partię rządzącą. Po drugie, nie wprowadza mechanizmów  samoregulacyjnych. I wreszcie po trzecie: utrwala charakterystyczny dla epoki analogowej podział na radio i telewizję. Dziś, w związku z głębokimi przemianami technologicznymi, zwłaszcza konwergencją technologiczną,  należałoby raczej wycofywać się z tego podziału i scalać media, również instytucjonalnie,  rozpoczynając od dołu – czyli poziomu regionalnego. Jednym z rezultatów tej fuzji mogłoby być utworzenie np. wspólnego portalu, który m.in. zapewniałby partycypację odbiorców mediów publicznych w programie. Niestety wygląda na to, że w Polsce jeszcze długo ta koncepcja nie znajdzie swojego wyrazu w praktyce.

Konkludując, media publiczne w Polsce znalazły się na ostrym zakręcie. Nowe regulacje dotyczące mediów publicznych oznaczają ich upolitycznienie, osłabienie niezależności i centralizację zarządzania. Jednocześnie nie odnoszą się do wielu istotnych problemów i wyzwań przed którymi stoją, dylematów rozwoju technologicznego, szerszej reprezentacji struktury społecznej i kulturowej, odzwierciedlania pluralizmu poglądów politycznych, aktywnego udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Nowy system finansowania  nie dość, że niesprawiedliwy dla wielu obywateli, może być wykorzystany do uderzenia w media prywatne – poprzez podcięcie ich głównego źródła dochodu.

 

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
 3. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 4. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 5. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 6. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
 7. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 8. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 9. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 10. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 11. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 12. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 13. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 14. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
 15. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 16. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 17. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 18. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 19. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 20. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 21. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 22. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 23. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 24. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 25. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 26. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 27. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 28. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 29. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 30. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 31. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 32. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 33. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 34. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 35. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 36. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 37. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 38. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 39. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 40. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 41. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 42. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 43. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 44. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 45. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 46. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 47. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 48. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 49. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 50. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 51. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
 52. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 53. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 54. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
 55. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 56. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 57. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 58. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
 59. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
 60. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
 61. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 62. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 63. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 64. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 65. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 66. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 67. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 68. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 69. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 70. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 71. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 72. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 73. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 74. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 75. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 76. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 77. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 78. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 79. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 80. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 81. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 82. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 83. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 84. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 85. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 86. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 87. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 88. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 89. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 90. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
 91. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 92. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 93. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 94. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 95. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 96. Katarzyna Kuszyńska TVP Kultura, redaktorka i wydawca - zwolniona
 97. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 98. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 99. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 100. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 101. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 102. Marek Lehnert PR, korespondent, Rzym - zwolniony
 103. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 104. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 105. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 106. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 107. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
 108. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 109. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 110. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 111. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 112. Krzysztof Łuszczewski PR4, red. naczelny - zwolniony
 113. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 114. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 115. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 116. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 117. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 118. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 119. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 120. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 121. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 122. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 123. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 124. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 125. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 126. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 127. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 128. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 129. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 130. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
 131. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 132. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 133. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 134. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 135. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 136. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 137. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
 138. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 139. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 140. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 141. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 142. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 143. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 144. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 145. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
 146. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 147. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 148. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
 149. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 150. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
 151. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
 152. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 153. Antoni Piekut PR III dziennikarz - rezygnacja
 154. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 155. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 156. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 157. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
 158. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 159. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 160. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 161. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 162. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 163. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 164. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 165. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 166. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 167. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 168. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 169. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 170. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 171. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 172. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 173. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 174. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 175. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 176. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 177. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 178. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 179. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 180. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 181. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 182. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 183. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 184. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 185. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 186. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 187. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 188. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 189. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 190. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 191. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 192. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 193. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 194. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 195. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 196. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 197. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 198. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 199. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 200. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 201. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 202. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 203. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 204. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 205. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 206. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
 207. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 208. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 209. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
 210. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 211. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 212. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 213. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 214. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 215. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 216. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 217. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 218. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 219. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 220. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 221. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 222. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 223. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 224. Anna Zaleśna-Sewera PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 225. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 226. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 227. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 228. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl